Wednesday, September 05, 2012

WOW!


Coach says:

President - 4.2 million

GOP - Zero!